古诗

高阳台(陈君衡游未还周公谨有怀人之赋倚歌和之)

高阳台(陈君衡游未还,周公谨有怀人之赋,倚歌和之)

作者:王沂孙朝代:宋代

高阳台(陈君衡游未还,周公谨有怀人之赋,倚歌和之)原文
 

驼褐轻装,狨鞯小队,冰河夜渡流澌。

朔雪平沙,飞花乱拂蛾眉。

琵琶已是凄凉调,更赋情、不比当时。

想如今,人在龙庭,初劝金卮。

一枝芳信应难寄,向山边水际,独抱相思。

江雁孤回,天涯人自归迟。

归来依旧秦淮碧,问此愁、还有谁知。

对东风,空似垂杨,零乱千丝。

高阳台(陈君衡游未还,周公谨有怀人之赋,倚歌和之)拼音解读
 

tuó hè qīng zhuāng ,róng jiān xiǎo duì ,bīng hé yè dù liú sī 。

shuò xuě píng shā ,fēi huā luàn fú é méi 。

pí pá yǐ shì qī liáng diào ,gèng fù qíng 、bú bǐ dāng shí 。

xiǎng rú jīn ,rén zài lóng tíng ,chū quàn jīn zhī 。

yī zhī fāng xìn yīng nán jì ,xiàng shān biān shuǐ jì ,dú bào xiàng sī 。

jiāng yàn gū huí ,tiān yá rén zì guī chí 。

guī lái yī jiù qín huái bì ,wèn cǐ chóu 、hái yǒu shuí zhī 。

duì dōng fēng ,kōng sì chuí yáng ,líng luàn qiān sī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

王沂孙 王沂孙,字圣与,号碧山、中仙、玉笥山人。会稽(今浙江绍兴)人,年辈大约与张炎相仿,入元后曾任庆元路学正。有《花外集》,又名《碧山乐府》。…详情