名句

忽闻飞简报曾是坐筹功

忽闻飞简报,曾是坐筹功

出自唐朝郭澹的《喜陆侍御破石埭草寇东峰亭赋诗》

原文赏析:
介胄鹰扬出,山林蚁聚空。 

忽闻飞简报,曾是坐筹功。

迥夜昏氛灭,危亭眺望雄。

茂勋推世上,馀兴寄杯中。

喜色烟霞改,欢忻里巷同。

幸兹尊俎末,饮至又从公。

拼音解读
jiè zhòu yīng yáng chū ,shān lín yǐ jù kōng 。 

hū wén fēi jiǎn bào ,céng shì zuò chóu gōng 。

jiǒng yè hūn fēn miè ,wēi tíng tiào wàng xióng 。

mào xūn tuī shì shàng ,yú xìng jì bēi zhōng 。

xǐ sè yān xiá gǎi ,huān xīn lǐ xiàng tóng 。

xìng zī zūn zǔ mò ,yǐn zhì yòu cóng gōng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情