名句

夜来雨。

夜来雨。

出自宋代袁去华的《剑器近》

原文赏析:
夜来雨。 

赖倩得、东风吹住。

海棠正妖饶处。

且留取。

悄庭户。

试细听、莺啼燕语。

分明共人愁绪。

怕春去。

佳树。

翠阴初转午。

重帘未卷,乍睡起、寂寞看风絮。

偷弹清泪寄烟波,见江头故人,为言憔悴如许。

彩笺无数。

去却寒暄,到了浑无定据。

断肠落日千山暮。

拼音解读
yè lái yǔ 。 

lài qiàn dé 、dōng fēng chuī zhù 。

hǎi táng zhèng yāo ráo chù 。

qiě liú qǔ 。

qiāo tíng hù 。

shì xì tīng 、yīng tí yàn yǔ 。

fèn míng gòng rén chóu xù 。

pà chūn qù 。

jiā shù 。

cuì yīn chū zhuǎn wǔ 。

zhòng lián wèi juàn ,zhà shuì qǐ 、jì mò kàn fēng xù 。

tōu dàn qīng lèi jì yān bō ,jiàn jiāng tóu gù rén ,wéi yán qiáo cuì rú xǔ 。

cǎi jiān wú shù 。

qù què hán xuān ,dào le hún wú dìng jù 。

duàn cháng luò rì qiān shān mù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

袁去华 袁去华,字宣卿,江西奉新(一作豫章)人。生卒年均不详,约宋高宗绍兴末前后在世。绍兴十五年(公元一一四五年)进士。改官知石首县而卒。善为歌词,尝为张孝祥所称。去华著有适斋类稿八卷,词一卷,著有《适斋类稿》、《袁宣卿词》、《文献通考》传于世。存词90余首。…详情