名句

半壁仍栖岭上云 开帘欲放湖中鸟

半壁仍栖岭上云, 开帘欲放湖中鸟

出自唐朝王季友1的《观于舍人壁画山水》

原文赏析:
野人宿在人家少,朝见此山谓山晓。 

半壁仍栖岭上云, 开帘欲放湖中鸟。

独坐长松是阿谁,再三招手起来迟。

于公大笑向予说,小弟丹青能尔为。

拼音解读
yě rén xiǔ zài rén jiā shǎo ,cháo jiàn cǐ shān wèi shān xiǎo 。 

bàn bì réng qī lǐng shàng yún , kāi lián yù fàng hú zhōng niǎo 。

dú zuò zhǎng sōng shì ā shuí ,zài sān zhāo shǒu qǐ lái chí 。

yú gōng dà xiào xiàng yǔ shuō ,xiǎo dì dān qīng néng ěr wéi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情