名句

自为洛阳客夫子吾知音

自为洛阳客,夫子吾知音。

出自唐朝薛据的《冬夜寓居寄储太祝(一作綦毋潜诗)》

原文赏析:
自为洛阳客,夫子吾知音。 

爱义能下士,时人无此心。

奈何离居夜,巢鸟飞空林。

愁坐至月上,复闻南邻砧。

拼音解读
zì wéi luò yáng kè ,fū zǐ wú zhī yīn 。 

ài yì néng xià shì ,shí rén wú cǐ xīn 。

nài hé lí jū yè ,cháo niǎo fēi kōng lín 。

chóu zuò zhì yuè shàng ,fù wén nán lín zhēn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情