名句

敢言当一干徒欲隶诸生

敢言当一干,徒欲隶诸生

出自唐朝皇甫冉的《上礼部杨侍郎》

原文赏析:
郢匠抡材日,辕轮必尽呈。 

敢言当一干,徒欲隶诸生。

末学惭邹鲁,深仁录弟兄。

馀波知可挹,弱植更求荣。

绩愧他年败,功期此日成。

方因旧桃李,犹冀载飞鸣。

道浅犹怀分,时移但自惊。

关门惊暮节,林壑废春耕。

十里嵩峰近,千秋颍水清。

烟花迷戍谷,墟落接阳城。

渺默思乡梦,迟回知己情。

劳歌终此曲,还是苦辛行。

拼音解读
yǐng jiàng lún cái rì ,yuán lún bì jìn chéng 。 

gǎn yán dāng yī gàn ,tú yù lì zhū shēng 。

mò xué cán zōu lǔ ,shēn rén lù dì xiōng 。

yú bō zhī kě yì ,ruò zhí gèng qiú róng 。

jì kuì tā nián bài ,gōng qī cǐ rì chéng 。

fāng yīn jiù táo lǐ ,yóu jì zǎi fēi míng 。

dào qiǎn yóu huái fèn ,shí yí dàn zì jīng 。

guān mén jīng mù jiē ,lín hè fèi chūn gēng 。

shí lǐ sōng fēng jìn ,qiān qiū yǐng shuǐ qīng 。

yān huā mí shù gǔ ,xū luò jiē yáng chéng 。

miǎo mò sī xiāng mèng ,chí huí zhī jǐ qíng 。

láo gē zhōng cǐ qǔ ,hái shì kǔ xīn háng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

皇甫冉 皇甫冉(约717─770),字茂政,润州丹阳人,历任无锡尉、左拾遗、左补阙等。今存诗二卷。…详情