名句

释子去兮访名山禅舟容与兮住仍前

释子去兮访名山,禅舟容与兮住仍前。

出自唐朝皇甫冉的《庐山歌送至弘法师兼呈薛江州》

原文赏析:
释子去兮访名山,禅舟容与兮住仍前。 

猿啾啾兮怨月, 江渺渺兮多烟。

东林西林兮入何处,上方下方兮通石路。

连湘接楚饶桂花,事久年深无杏树。

使君爱人兼爱山, 时引双旌万木间。

政野皆不扰,遂令法侣性安闲。

拼音解读
shì zǐ qù xī fǎng míng shān ,chán zhōu róng yǔ xī zhù réng qián 。 

yuán jiū jiū xī yuàn yuè , jiāng miǎo miǎo xī duō yān 。

dōng lín xī lín xī rù hé chù ,shàng fāng xià fāng xī tōng shí lù 。

lián xiāng jiē chǔ ráo guì huā ,shì jiǔ nián shēn wú xìng shù 。

shǐ jun1 ài rén jiān ài shān , shí yǐn shuāng jīng wàn mù jiān 。

zhèng chéng rén yě jiē bú rǎo ,suí lìng fǎ lǚ xìng ān xián 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

皇甫冉 皇甫冉(约717─770),字茂政,润州丹阳人,历任无锡尉、左拾遗、左补阙等。今存诗二卷。…详情