名句

闲看秋水心无事,卧对寒松手自栽。

出自唐朝皇甫冉的《秋日东郊作》

原文赏析:
闲看秋水心无事,卧对寒松手自栽。 

庐岳高僧留偈别, 茅山道士寄书来。

燕知社日辞巢去,菊为重阳冒雨开。

浅薄将何称献纳,临岐终日自迟回。

拼音解读
xián kàn qiū shuǐ xīn wú shì ,wò duì hán sōng shǒu zì zāi 。 

lú yuè gāo sēng liú jì bié , máo shān dào shì jì shū lái 。

yàn zhī shè rì cí cháo qù ,jú wéi zhòng yáng mào yǔ kāi 。

qiǎn báo jiāng hé chēng xiàn nà ,lín qí zhōng rì zì chí huí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

皇甫冉 皇甫冉(约717─770),字茂政,润州丹阳人,历任无锡尉、左拾遗、左补阙等。今存诗二卷。…详情