古诗

秦宫诗并序越罗衫袂迎春风

秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)

作者:李贺朝代:唐朝

秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)原文
汉秦宫,将军梁冀之嬖奴也。 

秦宫得宠内舍,故以娇名大噪于人。

予抚旧而作长辞,辞以冯子都之事相为对望,又云昔有之诗。

越罗衫袂迎春风,玉刻麟麟腰带红。

楼头曲宴仙人语,帐底吹笙香雾浓。

人间酒暖春茫茫,花枝入帘白日长。

飞窗复道传筹饮,十夜铜盘腻烛黄。

秃衿小袖调鹦鹉,紫绣麻鞋踏哮虎。

斫桂烧金待晓筵,白鹿清酥夜半煮。

桐英永巷骑新马,内屋深屏生色画。

开门烂用水衡钱,卷起黄河向身泻。

皇天厄运犹曾裂,秦宫一生花底活。

鸾篦夺得不还人,醉睡氍毹满堂月。

秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)拼音解读
hàn qín gōng ,jiāng jun1 liáng jì zhī bì nú yě 。 

qín gōng dé chǒng nèi shě ,gù yǐ jiāo míng dà zào yú rén 。

yǔ fǔ jiù ér zuò zhǎng cí ,cí yǐ féng zǐ dōu zhī shì xiàng wéi duì wàng ,yòu yún xī yǒu zhī shī 。

yuè luó shān mèi yíng chūn fēng ,yù kè lín lín yāo dài hóng 。

lóu tóu qǔ yàn xiān rén yǔ ,zhàng dǐ chuī shēng xiāng wù nóng 。

rén jiān jiǔ nuǎn chūn máng máng ,huā zhī rù lián bái rì zhǎng 。

fēi chuāng fù dào chuán chóu yǐn ,shí yè tóng pán nì zhú huáng 。

tū jīn xiǎo xiù diào yīng wǔ ,zǐ xiù má xié tà xiāo hǔ 。

zhuó guì shāo jīn dài xiǎo yàn ,bái lù qīng sū yè bàn zhǔ 。

tóng yīng yǒng xiàng qí xīn mǎ ,nèi wū shēn píng shēng sè huà 。

kāi mén làn yòng shuǐ héng qián ,juàn qǐ huáng hé xiàng shēn xiè 。

huáng tiān è yùn yóu céng liè ,qín gōng yī shēng huā dǐ huó 。

luán bì duó dé bú hái rén ,zuì shuì qú shū mǎn táng yuè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情