古诗

荣华乐鸢肩公子二十余

荣华乐(鸢肩公子二十余)

作者:李贺朝代:唐朝

荣华乐(鸢肩公子二十余)原文
鸢肩公子二十余,齿编贝,唇激朱。 

气如虹霓,饮如建瓴,走马夜归叫严更。

径穿复道游椒房,尨裘金玦杂花光。

玉堂调笑金楼子,台下戏学邯郸倡。

口吟舌话称女郎,锦祛绣面汉帝旁。

得明珠十斛,白壁一双。

新诏垂金曳紫光煌煌。

马如飞,人如水,九卿六官皆望履。

将回日月先反掌,欲作江河惟画地。

峨峨虎冠上切云,竦剑晨趋凌紫氛。

绣段千寻贻皂隶,黄金百镒贶家臣。

十二门前张大宅,晴春烟起连天碧。

金铺缀日杂红光,铜龙啮环似争力。

瑶姬凝醉卧芳席,海素笼窗空下隔。

丹穴取凤充行庖,臞臞如拳那足食?金蟾呀呀兰烛香,军装武妓声琅珰。

谁知花雨夜来过?但见池台春草长。

嘈嘈弦吹匝天开,洪崖箫声绕天来。

天长一矢贯双虎,云弝绝骋聒旱雷。

乱袖交竿管儿舞。

吴音绿鸟学言语。

能教刻石平紫金,解送刻毛寄新兔。

三皇后,七贵人,五十校尉二将军。

当时飞去逐彩云,化作今日京华春。

荣华乐(鸢肩公子二十余)拼音解读
yuān jiān gōng zǐ èr shí yú ,chǐ biān bèi ,chún jī zhū 。 

qì rú hóng ní ,yǐn rú jiàn líng ,zǒu mǎ yè guī jiào yán gèng 。

jìng chuān fù dào yóu jiāo fáng ,máng qiú jīn jué zá huā guāng 。

yù táng diào xiào jīn lóu zǐ ,tái xià xì xué hán dān chàng 。

kǒu yín shé huà chēng nǚ láng ,jǐn qū xiù miàn hàn dì páng 。

dé míng zhū shí hú ,bái bì yī shuāng 。

xīn zhào chuí jīn yè zǐ guāng huáng huáng 。

mǎ rú fēi ,rén rú shuǐ ,jiǔ qīng liù guān jiē wàng lǚ 。

jiāng huí rì yuè xiān fǎn zhǎng ,yù zuò jiāng hé wéi huà dì 。

é é hǔ guàn shàng qiē yún ,sǒng jiàn chén qū líng zǐ fēn 。

xiù duàn qiān xún yí zào lì ,huáng jīn bǎi yì kuàng jiā chén 。

shí èr mén qián zhāng dà zhái ,qíng chūn yān qǐ lián tiān bì 。

jīn pù zhuì rì zá hóng guāng ,tóng lóng niè huán sì zhēng lì 。

yáo jī níng zuì wò fāng xí ,hǎi sù lóng chuāng kōng xià gé 。

dān xué qǔ fèng chōng háng páo ,qú qú rú quán nà zú shí ?jīn chán ya ya lán zhú xiāng ,jun1 zhuāng wǔ jì shēng láng dāng 。

shuí zhī huā yǔ yè lái guò ?dàn jiàn chí tái chūn cǎo zhǎng 。

cáo cáo xián chuī zā tiān kāi ,hóng yá xiāo shēng rào tiān lái 。

tiān zhǎng yī shǐ guàn shuāng hǔ ,yún bà jué chěng guō hàn léi 。

luàn xiù jiāo gān guǎn ér wǔ 。

wú yīn lǜ niǎo xué yán yǔ 。

néng jiāo kè shí píng zǐ jīn ,jiě sòng kè máo jì xīn tù 。

sān huáng hòu ,qī guì rén ,wǔ shí xiào wèi èr jiāng jun1 。

dāng shí fēi qù zhú cǎi yún ,huà zuò jīn rì jīng huá chūn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情