名句

偶存名迹在人间顺俗与时未安闲

偶存名迹在人间,顺俗与时未安闲。

出自唐朝元结的《欸乃曲五首》

原文赏析:
偶存名迹在人间,顺俗与时未安闲。 

来谒大官兼问政,扁舟却入九疑山。

湘江二月春水平,满月和风宜夜行。

唱桡欲过平阳戍,守吏相呼问姓名。

千里枫林烟雨深,无朝无暮有猿吟。

停桡静听曲中意,好是云山韶濩音。

零陵郡北湘水东,浯溪形胜满湘中。

溪口石颠堪自逸,谁能相伴作渔翁。

下泷船似入深渊,上泷船似欲。

泷南始到九疑郡,应绝高人乘兴船。

拼音解读
ǒu cún míng jì zài rén jiān ,shùn sú yǔ shí wèi ān xián 。 

lái yè dà guān jiān wèn zhèng ,biǎn zhōu què rù jiǔ yí shān 。

xiāng jiāng èr yuè chūn shuǐ píng ,mǎn yuè hé fēng yí yè háng 。

chàng ráo yù guò píng yáng shù ,shǒu lì xiàng hū wèn xìng míng 。

qiān lǐ fēng lín yān yǔ shēn ,wú cháo wú mù yǒu yuán yín 。

tíng ráo jìng tīng qǔ zhōng yì ,hǎo shì yún shān sháo hù yīn 。

líng líng jun4 běi xiāng shuǐ dōng ,wú xī xíng shèng mǎn xiāng zhōng 。

xī kǒu shí diān kān zì yì ,shuí néng xiàng bàn zuò yú wēng 。

xià lóng chuán sì rù shēn yuān ,shàng lóng chuán sì yù shēng tiān 。

lóng nán shǐ dào jiǔ yí jun4 ,yīng jué gāo rén chéng xìng chuán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

元结 元结(719-772)字次山,号漫郎、聱叟,河南人,天宝进士。安史之乱后,以右金吾兵曹参军摄监察御史,充山南西道节度参谋;平乱有功。后任道州刺史,官至容管经略使。有《元次山集》。…详情