古诗

荔枝香

荔枝香

作者:方千里朝代:宋代

荔枝香原文
胜日登临幽趣。 

乘兴去。

翠壁古木千章,林影生寒雾。

空_冷湿人衣,山路元无雨。

深涧、斗泻飞泉溜甘乳。

渔唱晚,看小棹、归前浦。

笑指官桥,风_酒旗斜举。

还脱宫袍,一醉芳杯倒鹦鹉。

幸有雕章蜡炬。

荔枝香拼音解读
shèng rì dēng lín yōu qù 。 

chéng xìng qù 。

cuì bì gǔ mù qiān zhāng ,lín yǐng shēng hán wù 。

kōng _lěng shī rén yī ,shān lù yuán wú yǔ 。

shēn jiàn 、dòu xiè fēi quán liū gān rǔ 。

yú chàng wǎn ,kàn xiǎo zhào 、guī qián pǔ 。

xiào zhǐ guān qiáo ,fēng _jiǔ qí xié jǔ 。

hái tuō gōng páo ,yī zuì fāng bēi dǎo yīng wǔ 。

xìng yǒu diāo zhāng là jù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍